YLI 280ZL nosac elektromagneta 280kg

Model: NOSAČ ZA ELEKTRO-MAGNETNI PRIHVATNIK 280ZL Z nosač elektromagneta 280 kg / L nosač elektromagneta 280 kg