Detekcija požara

Detekcija požara

Protivpožarna zaštita

 

Požarni sistemi se koriste za rano otkrivanje požara detektovanjem dima i toplote uz pomo? javlja?a požara (protivpožarni detektori). Javlja?i požara koriste fizi?ke principe za detekciju požara: merenje prisutnosti dima, merenje temperature,  treperenje plamena ili izvora toplote, a promena stanja prosle?uje se protivpožarnom panelu – centrali koja proverava informaciju i u zavisnosti od predefinisanih podešavanja aktivira alarm koji se oglašava pomo?u protivpožarne sirene ili se vrši telefonska dojava vlasniku i/ili dežurnoj vatrogasnoj službi.

Protivpožarni sistemi mogu biti konvencionalni i adresabilni:

 

Konvencionalne centrale se sastoje od odre?enog broja konvencionalnih zona. Prema propisu, jedna zona sadrži do 30 javlja?a požara ili ru?nih javlja?a požara. U slu?aju aktiviranja javlja?a požara, na centrali za dojavu požara javlja se signal alarma na liniji (zoni). Nije mogu?e sa centrale ustanoviti koji je javlja? aktiviran i zato je poželjno ru?ne javlja?e požara spajati u zasebnu zonu.

Adresabilni sistemi za detekciju i dojavu požara pružaju najmoderniju i najbolju zaštitu od požara. Osim olakšanog testiranja ovi sistemi se odlikuju velikom fleksibilnoš?u i preciznoš?u detekcije požara. Kada kažemo da je sistem “adresabilan” to zna?i da svaki detektor u sistemu ima svoju individualnu adresu, tako da u slu?aju požara imate preciznu informaciju koji je detektor u kojoj prostoriji aktiviran.

MS Security System u svojoj ponudi obuhvata protiv-požarne centrale, detektore dima, toplote, gasa i plamena, ru?ne javlja?e, detektore dima, kao i svu prate?u opremu.

Sistemi dojave požara su strogo definisani zakonom i kao takvi moraju biti uskla?eni sa važe?im regulativama.

 

– Projektovanje takvih sistema rade stru?na lica sa licencom.
– Mogu?a je integracija provalinog i protivpožarnog sistema (relejni izlaz sa požarne centrale se uvodi u alarmnu centralu na zonu koja je aktivna 24h)
– Po aktiviranju automatskih ili ru?nih javlja?a aktivira se telefonska dojava putem koje se

kontaktira monitoring centar, vatrogasna služba, policija…